اینترنیش طیف وسیعی از منابع سودمند را برای ارائه اطلاعات و پشتیبانی از آموزگاران و دانشجویان فراهم مینماید. ما اطلاعات مختصر و مفیدی را در خصوص جایگزین ها گردآوری و توزیع میکنیم، محصولات را حین کار نمایش میدهیم، و بهترین محصولات را برای آزمودن ارائه مینماییم. ما شبکه سازی از اطلاعات و تجربیات مرتبط با بکارگیری و پیاده سازی جایگزین ها را تشویق میکنیم. ما به همراه سخنرانان پیشرو در این حوزه، کنفرانس های محلی و بین المللی برگزار کرده و در اجرایشان مشارکت میکنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر از خدمات ما، لینکهای بالا را ببینید.