اینترنیش شبکه ای باز و گسترده متشکل از دانشجویان، آموزگاران و فعالین جنبش های اجتماعی حمایت از حیوانات است. این شبکه بر بکارگیری حیوانات و جایگزین ها در تحصیل علوم زیست شناختی، پزشکی و دامپزشکی تمرکز دارد.

عضویتی وجود ندارد، بلکه فعالیت ها بواسطه ی مشارکت جمعی پیرامون تحصیل پیشرو و باشفقت در علوم زیستی است. اینترنیش با هر فرد، گروه یا مجموعه ای که با ما در اهداف عمومی جایگزینی استفاده ی آسیب زننده از حیوانات و سرمایه گذاری روی علم اخلاقی با کیفیت مشترک باشد همکاری میکند.

اینترنیش در سال 1988 به عنوان یورونیش فعالیت خود را آغاز کرده و در سال 2000 تبدیل به شبکه ای جهانی شد. تصمیم گیری در خصوص مباحث بین المللی و کار روی پروژه بصورت دموکراتیک و با اجماع صورت میگیرد. این اجماع به کمیته ای متشکل از نمایندگان ملی وابسته است. اجرای تصمیم در سطح بین المللی توسط مدیر اجرایی و در سطح کشورها توسط نمایندگان ملی صورت میگیرد. یک گروه مرکزی از مدیر اجرایی در هدایت و نگهداری شبکه پشتیبانی میکند.

یکی از پروژه های متعدد ملی و بین المللی اینترنیش، ویدئو ای است که به موضوع جایگزین ها میپردازد. این ویدئو که برنده ی جایزه هم شده، آموزگارانی را به تصویر میکشد که شیوه های آموزشی متنوع ابداعی خود جهت بکارگیری در کلاس را ارئه میکنند. این ویدئو اکنون به حدود 20 زبان در دسترس است.

چاپ دوم "از خوکچه هندی تا موش کامپیوتری" کتابی است که بطور کامل به شرح بیش از 500 محصولی که برای تحصیل پیشرو در علوم زیستی طراحی شده اند میپردازد. این کتاب همچنین به تفصیل به اهداف تدریس پرداخته و روش های آموزشی مختلف را ارزیابی میکند.

این شبکه علاوه بر ارائه نوشته ها، حمایت و ارائه مشاوره به آموزگاران و دانشجویان، تعدادی سیستم امانت دهی جایگزین ها در سرتاسر جهان را نیز ارائه مینماید. این سیستم امانت دهی از کتابخانه هایی از محصولات جایگزین تشکیل شده که قابل امانت گرفتن بصورت رایگان هستند. در کنفرانس ها، سمینارها و دوره های آموزشی منظم اینترنیش، میتوانید صحبت های سخنرانان مطرح جهان را بشنوید، جایگزین ها را بیازمایید، و با سایر افرادی که در ایجاد تحول و ابداع در سیستم آموزشی نقش داشته یا به آن علاقمند هستند ملاقات کنید.
اینترنیش یک سازمان غیر انتفاعی است که برای فعالیتهای خود به کمک های مردمی و گرنت وابسته است.