این بخش حاوی مقالات و مستندات متنوعی است که می تواند برای دانشجویان (و آموزگاران) مفید باشد. این مجموعه در طول زمان توسعه خواهد یافت.

با یک مقاله و یک نوشته شروع می کنیم که هر دو به آموزش جراحی برای دانشجویان دامپزشکی می پردازند تا نشان دهند کسب موفق مهارت های جراحی مرتبط با کارهای عملی دامپزشکی نیازی به کشتن یا آسیب زدن به حیوانات ندارد. بی شک بکارگیری فکر شده و خوب ساختاریافته ی جایگزین ها در واحدهای درسی عملی و سایر فرصت های یادگیری، آموزشی بهتر و مناسبتر را به همراه خواهد داشت.

"جسد" ارائه شده توسط اندرو نایت که قابل دانلود و سازگاری به تناسب موقعیت، و سپس بکارگیری در نهادهای علمی است در کمپین حق انتخاب دانشجو در جایگزین ها مفید است.

نظرسنجی از دانشجویان فیزیولوژی دانشگاه مسی که در سال 2001 اجرا شد، نمونه ای است از اینکه چطور دانشجویان می توانند در خلال کمپین کاهش یا جانشین کردن استفاده آسیب زننده از حیوانات، نظرسنجی برگزار کنند. کاهش چشمگیر استفاده از حیوانات در این دانشگاه به دنبال این نظرسنجی بدست آمد. تغییرات مشابهی در دانشگاه ایلینویز نیز پس از نظرسنجی سال 1999 آن دانشگاه حاصل شد.

راهنمای امتناع دانشجویان از مشارکت در آزمایش روی حیوانات که توسط اندرو نایت دامپزشک نوشته شده، توصیه هایی را در اختیار دانشجویان می گذارد. این توصیه ها برای برداشتن قدم های عملی که می توانید برای دستیابی به دستورالعمل های امتناع از آزمایش روی حیوانات و استفاده از جایگزین ها در دروس عملی بردارید مفید است. این راهنما همچنین بخش هایی دارد که به ماهیت و کارایی جایگزین ها می پردازند، مجموعه ای از حکایت های دانشجویی را نقل می کند، و جزئیات منابع بیشتری را ارئه می دهد.
 


جراحی روی اجسادی که اخلاقی تهیه شده اند: ارائه شده به گروه علوم بیومدیکال و دامپزشکی دانشگاه مردوک- اندرو نایت (2000)

قابل دانلود از:
Rich Text Format Document (RTF - most Word Processors can deal with this, 130k)
Adobe Acrobat Document (75k) 


نظرسنجی دانشجویی فیزیولوژی دانشگاه مسی

قابل دانلود از:
Rich Text Format Document (RTF - most Word Processors can deal with this, 425k)
Adobe Acrobat Document (148k)


یادگیری بدون کشتار- راهنمای امتناع از آزمایش روی حیوانات- اندرو نایت

قابل دانلود از:
Word 1997-2000 English version (1.35Mb)
Word 1997-2000 Spanish version (630Kb Zipped)
Adobe Acrobat Document (1.51 Mb)


تحصیل با شفقت، حیوانات و جایگزین ها در کلاس های آزمایشگاه: زوایا، روش ها و پیامدها- هلنا پدرسن

قابل دانلود از:

Adobe Acrobat Document (1.4 Mb)


ارزش های نهانی: اخلاقیات و استفاده از حیوانات در تحصیلات- تیلز ترز

قابل دانلود از:

Adobe Acrobat Document (670 Kb)


استفاده از حیوانات در تحصیلات تکمیلی: مشکلات، جایگزین ها و پیشنهادات- جاناتان بالکوم

قابل دانلود از:

Adobe Acrobat Document (2 Mb)


مطالعات مقایسه ای از کارایی دانشجو: روشهای آموزشی با شفقت در مقایسه با استفاده آسیب زننده از حیوانات در تحصیلات بیومدیکال، از خود کارایی آموزشی نشان می دهند.